دختر: قدم چرا کوتاهه _ دماقم چرا بزرگه _ مانتوم چرا از مال دوستم مدل پایین تره
موبایل ندارم چرا _ موهام چرا بد حالت شده _ چرا کسی عاشقم نمیشه...

دختر آدمیزاد: درس _ کار _شخصیتم تو جامعه _ ازدواج مناسب...

پسر: چرا بابا سوییچ ماشینو نمیده _ دوستم گوشیشو عوض کرد منم میخوام _
چرا دختر همسایه روبرویی بهم محل نمیزاره _ چرا بابا روزی هوار تومن پول نمیده برم دود کنم...

پسر آ دمیزاد: درس _ سربازی _ کار _ ازدواج ....

چیه حرفام مثل پدر بزرگا شد؟ شاید ولی بعضی از ماها بهتره یه نگاهی به خودمون بندازیم . خیلیا هستن که ول معتلن. معلوم نیست هدفشون چیه.کجا میخوان برن...!؟


دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 12 1387
X