مرد پنجاه سال پیش:های زن اون تبر منو بیار هیزم تموم شده

مرد چهل سال پیش: زن اون صبونه منو حاضر کن باید برم حجره

مرد سی سال پیش: زن نیگاه کن مامورا رفتن؟ تظاهرات دیر نشه

مرد بیست سال پیش: خانوم من میرم سر کار آژیر قرمز زدن سریع بدو طرف پناهگاه

مرد ده سال پیش: خانوم من میرم کارگاه برا ناهار یکم دیر میام اضافه کاری دارم

مرد تازه متاهل شده این دوره: عزیزم اون کیفمو بیار باید برم شرکت برا ناهار دیر میام وقت آرایشگاه گرفتم

جوون این دوره: مامان ناهار چی میزاری؟ بااابااااا پول داری بهم بدی؟ با بچه ها می خوایم بریم بیرون

جوون ده سال دیگه: ...
جوون سی سال دیگه: ...(بنگ!!!)


دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 12 1387
X